REGULAMENT INTERN DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE AL CLUBULUI SPORTIV ȘCOLAR “UNIREA” PAȘCANI

REGULAMENT INTERN DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CLUBULUI SPORTIV SCOLAR “UNIREA” PASCANI

Conform Ordinului de Ministru nr. 3118 din 09.02.2022 , prin actiunea de divizare si absorbtie , Clubul Sportiv Scolar “Unirea” Pascani trece in subordinea Clubului Copiilor Pascani si are in componenta sectii de Fotbal ( 2 norme didactice cu 2 profesori titulari) si Rugby ( 1 norma didactica cu 1). profesor titular) ,0,5 norme nedidactic ( ingrijitor ) cu posibilitatea de dezvoltare conform cererilor existente pe piata educationala de nivel liceal din municipiul Pascani,jud Iasi.

Prezentul Regulament este desprins din REGULAMENTUL din 7 octombrie 2011 de organizare și funcționare a unităților de învățare cu program sportiv suplimentar, elaborează prin Ordinul Ministrului Educației.

 

CAPITOLUL I : Dispoziţii generale

 • 1              Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar cuprinde norme privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ în care este organizat de învățământ cu program sportiv suplimentar și completează Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
 • 2              Respectarea prezentului regulament este obligatoriu pentru personalul de conducere, îndrumare și control din Ministerul Educației, Ministerul Tineretului și Sportului/AGENTIA NATIONALA PENTRU SPORT, din INSPECTORATUL JUDETEAN IASI și DJTS Iasi, pentru personalul de conducere, îndrumare, control, didactic de predare și instruire. practica, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii si parintii care vin in contact cu unitatea de invatamant CLUBUL COPIILOR PASCANI/CSS UNIREA PASCANI
 • 3               Învăţământul cu programul sportiv suplimentar se organizează pentru copii şi elevii cu aptitudini într-o disciplină sportivă, având ca scop obţinerea performanţelor sportive.
 • 4         Unități de învățare cu program sportiv suplimentar sunt:

a) cluburi sportive şcolare independente;

b) cluburi sportive şcolare/secţii de club sportiv şcolar în cadrul altor unităţi de învăţământ.

 • 5              Unități de învățământ în care este organizat învățământul cu programul sportiv suplimentar funcțional în baza legislației generale și specifice, a actelor normative elaborate de Ministerul Educației, Ministerul Tineretului și Sportului/ AGENTIA NATIONALA PENTRU SPORT, a prezentului regulament, a deciziilor inspectoratelor școlare și a regulamentului. intern al fiecărei unităţi de învăţământ.

 

CAPITOLUL II : Organizarea unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar

 • 6

(1)Unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar, denumite şi cluburi sportive şcolare, se înfiinţează de către Ministerului Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului// AGENTIA NATIONALA PENTRU SPORT, la propunerea inspectoratelor şcolare.

 (2)Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani  este de nivel liceal, iar personalitatea juridică aparţine Clubului Copiilor Pascani în care funcţionează.

(3) Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani  are denumirea unităţii de învăţământ unde funcţionează şi foloseşte ştampila, sigiliul şi alte însemne proprii acesteia.

 • 7          Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani   are rolul de a selecţiona, pregăti şi promova elevii în activitatea sportivă de performanţă.
 • 8          Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani în cadrul Clubului Copiilor Pascani  îşi organizează şi desfăşoară activitatea pe baza planului-cadru specific, a programelor şcolare pe discipline sportive, a planului de şcolarizare şi a prezentului regulament.
 • 9

(1) Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani în cadrul Clubului Copiilor Pascani  participă la competiţiile oficiale şi amicale, naţionale şi internaţionale, cuprinse în calendarul sportiv al Ministerului Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului// AGENTIA NATIONALA PENTRU SPORT, al federaţiilor sportive naţionale, precum şi în calendarul sportiv propriu şi al altor structuri sportive.

(2)Pentru participarea la competiţiile federaţiilor sportive naţionale, Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani în cadrul Clubului Copiilor Pascani  se înscrie la Registrul sportiv şi se afiliază la federaţiile sportive naţionale.

Art. 10     Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani în cadrul Clubului Copiilor Pascani are în structură secţii pe discipline sportive, organizate pe grupe de nivel valoric (începători, avansaţi, performanţă), în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 “Cerinţe şi norme pentru activitatea sportivă de performanţă organizată în unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar”.

 

CAPITOLUL III: Managementul unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar

 • SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale
 • 11

(1)Conducerea unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar este asigurată în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

(2)La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ cu program sportiv suplimentar din România funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie, Comisia de sport,Comisia de Etica etc.conform prevederilor legale în vigoare.

 • 12

 (1)Consiliul profesoral al Clubului Copiilor Pascani   în cadrul căruia funcţionează Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani  este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică, cu norma de bază în cadrul Clubul Copiilor Pascani, titular şi suplinitor, şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ.

 • 13

(1)Consiliul de administraţie al Clubului Copiilor Pascani funcţionează conform prevederilor Legii nr. 1/2011, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale prezentului regulament.

(2)Consiliul de administraţie al Clubului Copiilor Pascani are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.

 • 14  Catedrele/Comisiile metodice se constituie din minimum 3 membri, pe discipline sportive sau pe discipline sportive înrudite.

 

 • SECŢIUNEA 2: Conducerea Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani

 

 • 15     Conducerea Clubului Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani este asigurată de către directorul  Clubului Copiilor Pascani în cadrul căreia funcţionează clubul sportiv şcolar, ajutat, după caz, de un director adjunct sau de cadrul didactic coordonator al clubului sportiv şcolar.

(2)Directorul Clubului Copiilor Pascani în cadrul căreia funcţionează Clubul Sportiv Scolar reprezintă personal sau prin delegat, angajat al unităţii de învăţământ, clubul sportiv şcolar în relaţiile cu organismele sportive interne şi/sau internaţionale, cu celelalte instituţii publice sau private, organe jurisdicţionale, organizaţii sau operatori economici, precum şi cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, inclusiv cu administraţia şi comunitatea locală.
(la data 25-Sep-2020 Art. 18 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 5619/2020 )

 

 • 16

(1)Coordonarea activităţii Clubului Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani se asigură de către Director (director. adjunct dupa caz) ,profesorul coordonator/cadre didactice de specialitate normate/încadrate la club.

(2)În cazul în care coordonarea activităţii este asigurată de către un cadru didactic coordonator, numit prin decizia internă a directorului, acesta este şi membru de drept în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

(3)Atribuţiile profesorului coordonator se stabilesc de către directorul unităţii de învăţământ, respectându-se specificul activităţii.

 

CAPITOLUL IV: Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar

 • 17      (1)În Clubului Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani activitatea didactică se realizează de către profesori şi antrenori cu specializare în disciplina sportivă respectivă, conform legislaţiei în vigoare, care răspund de calitatea muncii prestate şi de realizarea obiectivelor stabilite de conducerea unităţii de învăţământ.

(2)În Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani se încadrează şi se normează posturi specifice pe discipline sportive, conform legii.

(3) Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani se încadrează cu personal didactic auxiliar şi nedidactic, conform reglementărilor elaborate de Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului/ AGENTIA NATIONALA PENTRU SPORT

 

 • 18

(1)Perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului didactic din Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani se realizează conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului/ AGENTIA NATIONALA PENTRU SPORT

(2)Personalul didactic din Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani poate participa la cursurile de formare în specialitate, organizate de federaţiile naţionale pe ramură de sport, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului/ AGENTIA NATIONALA PENTRU SPORT

 

 • 19

(1)Personalul didactic de predare din Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani beneficiază de concediu de odihnă conform legislaţiei în vigoare. El poate fi programat  în orice perioadă a anului calendaristic, în funcţie de specificul activităţilor de pregătire şi a calendarului competiţional anual.

(2) Concediile se acordă la cererea personalului didactic, se discută şi se aprobă în consiliul de administraţie şi se aduc la cunoştinţă, în scris, întregului personal al unităţii de învăţământ.

 

CAPITOLUL V: Evidenţa, proiectarea şi evaluarea activităţii

 • 20

Evidenţa activităţii în Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani cuprinde totalitatea datelor referitoare la desfăşurarea procesului instructiv-educativ, activitatea de secretariat şi contabilitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 21

(1)Activitatea din cadrul Clubului Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani se desfăşoară pe baza documentelor de identificare, a documentelor manageriale şi a documentelor de analiză şi sinteză.

(2)Documentele de identificare sunt:

 

a)actul de înfiinţare a clubului sportiv şcolar;

b)autorizaţia sanitară de funcţionare;

c)organigrama clubului;

d)planul de învăţământ;

e)planul de şcolarizare;

f)certificatul de identitate sportivă;

g)Registrul performanţelor sportive.

 

(3)Documentele manageriale sunt:

a)documentele elaborate de Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului/ AGENTIA NATIONALA PENTRU SPORT care reglementează activitatea cluburilor sportive şcolare;

b)regulamentul intern;

c)proiectul de dezvoltare instituţională (3-5 ani);

d)planul managerial pe an şcolar, cu principalele obiective şi activităţi;

e)calendarul competiţional al clubului şi bugetul aferent;

f)proiectele de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din ţară şi din străinătate;

g)protocoalele de colaborare cu diferite instituţii;

h)componenţa consiliului de administraţie;

i)tematicile şedinţelor consiliului profesoral şi ale şedinţelor consiliului de administraţie şi graficele de desfăşurare;

j)componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;

k)componenţa comisiilor metodice şi a catedrelor;

l)componenţa şi atribuţiile comisiilor pe probleme specifice activităţii;

m)încadrarea personalului didactic pe grupe şi niveluri valorice;

n)evidenţa activităţii de perfecţionare şi formare continuă;

o)criterii specifice pentru acordarea gradaţiei de merit;

p)fişa postului pentru fiecare angajat;

q)contractele individuale de muncă pentru întregul personal;

r)fişa anuală de evaluare a activităţii personalului;

s)registrul electronic de evidenţă a salariaţilor.

 

(4)Documentele de analiză şi sinteză sunt:

a)registrul matricol cu evidenţa elevilor şi dosarele de grupe cu anexele prezentului regulament;

b)dosarele cu cererile de înscriere ale elevilor sportivi;

c)raportul semestrial şi anual al activităţii;

d)dosarul cu documentele de transfer sportiv, contracte şi protocoale încheiate;

e)orarul activităţilor didactice;

f)condica de prezenţă;

g)registrele de procese-verbale;

h)registrul de inspecţie şcolară;

i)registrul unic de control;

j)baza electronică de date a unităţii de învăţământ;

k)Registrul şcolar al performanţelor sportive.

 

 • 22

Activitatea la nivelul catedrei se desfăşoară pe baza documentelor comisiei metodice/catedrei:

a)planul managerial al catedrei;

b)evidenţa membrilor catedrei;

c)încadrarea personalului didactic pe grupe şi niveluri valorice;

d)planificarea şi evidenţa activităţilor metodice;

e)evidenţa activităţii de perfecţionare şi formare continuă;

f)programa de pregătire sportivă practică, elaborată de Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului/ AGENTIA NATIONALA PENTRU SPORT

g)criteriile specifice de selecţie şi de promovare ale elevilor sportivi;

h)orientarea metodică, calendarul competiţional şi regulamentele federaţiei naţionale de specialitate, referitoare la activitatea sportivă a copiilor şi juniorilor;

i)calendarul competiţional intern şi internaţional al catedrei;

j)evidenţa participării elevilor la competiţii şi rezultatele obţinute;

k)evidenţa nominală a elevilor transferaţi sau cu dublă legitimare la alte cluburi;

l)evidenţa elevilor convocaţi la loturile naţionale;

m)evidenţa elevilor convocaţi la centrele olimpice;

n)evidenţa elevilor convocaţi la centrele de excelenţă.

 

 • 23

(1)Profesorul sau antrenorul îşi desfăşoară activitatea pe baza documentelor de proiectare practică şi a documentelor de evidenţă.

(2)Documentele de proiectare didactică sunt:

a)planul de pregătire pe ciclu de 4 ani/planul anual de pregătire sportivă/planificările calendaristice;

b)planul de pregătire pe etapă/pe mezocicluri;

c)proiectarea unităţilor de învăţare;

d)proiectele didactice/schiţele de lecţii;

e)calendarul competiţional.

 

(3)Documentele de evidenţă sunt:

a)catalogul grupei/caietul profesorului sau antrenorului;

b)evidenţa participării la competiţii şi rezultatele obţinute;

c)măsurătorile antropometrice ale elevilor sportivi;

d)evidenţa controlului medical;

e)evidenţa normelor şi probelor de control periodice ale elevilor şi a rezultatelor obţinute;

f)evidenţa transferărilor elevilor sportivi;

g)evidenţa elevilor convocaţi la loturi naţionale;

h)evidenţa elevilor convocaţi la centrele olimpice;

i)evidenţa elevilor convocaţi la centrele de excelenţă;

j)evidenţa distribuirii echipamentului şi a materialelor sportive.

 

 • 24

(1)Evaluarea personalului didactic din Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani se face în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare.

(2)Evaluarea activităţii elevilor constă în analiza rezultatelor obţinute la probele de control şi a celor obţinute în competiţiile sportive oficiale.

 

Art. 25

Anual, până la data de 31 decembrie, cluburile sportive şcolare înaintează inspectoratelor şcolare bilanţul activităţii unităţii de învăţământ din anul calendaristic respectiv, conform anexei nr. 2.

 

CAPITOLUL VI: Părinţii – parteneri educaţionali

 

 • SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale
 • 26

(1)Părinţii/Tutorii legal instituiţi au dreptul şi obligaţia de a colabora cu Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani, în vederea realizării obiectivelor educaţionale.

(2)Părinţii/Tutorii legal instituiţi au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul/antrenorul grupei/grupelor pentru a cunoaşte evoluţia copiilor lor.

(3)Părintele/Tutorele legal instituit sau susţinătorul legal este obligat, conform legii, să asigure frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu.

 

 • SECŢIUNEA 2: Comitetul de părinţi al grupei/grupelor
 • 27

(1)Comitetul de părinţi al grupei/grupelor se alege în fiecare an, în adunarea generală a părinţilor elevilor grupei/grupelor, convocată de profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor şi care prezidează şedinţa.

(2)Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al grupei/grupelor are loc în prima jumătate a semestrului I al anului şcolar.

(3)Comitetul de părinţi al grupei/grupelor se compune din 3 persoane: un preşedinte şi 2 membri.

(4)Profesorul/Antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe convoacă adunarea generală a părinţilor la începutul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar. De asemenea, profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe sau preşedintele comitetului de părinţi al clasei poate convoca adunarea generală a părinţilor ori de câte ori este necesar.

(5)Comitetul de părinţi al grupei/grupelor reprezintă interesele părinţilor elevilor în adunarea generală a părinţilor la nivelul unităţii de învăţământ, în consiliul reprezentativ al părinţilor şi în consiliul profesoral.

 

 • 28

Comitetul de părinţi al grupei/grupelor are următoarele atribuţii:

a)sprijină Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani şi profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe în activitatea de consiliere şi de orientare socioprofesională sau de integrare socială a elevilor sportivi;

b)sprijină profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe în organizarea şi desfăşurarea taberelor, cantonamentelor, activităţilor competiţionale şi a altor activităţi extraşcolare;

c)are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de pregătire sportivă pentru elevii grupei/grupelor;

d)atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare ori materiale, susţin programe de modernizare a activităţii de pregătire sportivă şi a bazei materiale a unităţii de învăţământ.

 

 • 29

(1)Comitetul de părinţi al grupei/grupelor ţine legătura cu Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani prin profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe.

(2)Comitetul de părinţi al grupei/grupelor poate contribui cu o sumă stabilită de adunarea generală la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a Clubului Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani

(3)Contribuţia prevăzută la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita în niciun caz exercitarea de către elevi a activităţilor prevăzute de prezentul regulament şi de prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul acestui articol este obligatorie.

(4)Contribuţia prevăzută la alin. (2) se colectează şi se administrează numai de către comitetul de părinţi, fără implicarea profesorului/antrenorului care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe.

(5)Este interzisă implicarea elevilor în strângerea fondurilor.

(6)Profesorului/Antrenorului îi este interzis să opereze cu aceste fonduri.

(7)Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a propunerii profesorului/antrenorului ori a directorului însuşite de către comitet.

(8)Sponsorizarea grupei/grupelor sau a Clubului Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani nu atrage drepturi în plus pentru anumiţi elevi.

(9)Se interzice iniţierea de către unitatea de învăţământ sau de către părinţi a oricărei discuţii cu elevii în vederea colectării şi administrării fondurilor comitetului de părinţi.

 

 • SECŢIUNEA 3: Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi
 • 30

(1)La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ cu program sportiv suplimentar funcţionează consiliul reprezentativ al părinţilor, compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ale grupei/grupelor sportive, după caz, şi ale claselor.

(2)Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează reprezentanţii săi în organismele de conducere ale unităţii de învăţământ cu program sportiv suplimentar.

(3)Consiliul reprezentativ al părinţilor poate decide constituirea sa în asociaţie cu personalitate juridică.

(4)Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

 

CAPITOLUL VII: Elevii unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar

 • SECŢIUNEA 1: Selecţia, înscrierea şi instruirea elevilor
 • 31

În Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani îşi desfăşoară activitatea elevii selecţionaţi pe baza criteriilor şi normelor de selecţie specifice disciplinelor sportive pentru care se face selecţia.

 

 • 32

(1)Modalităţile de selecţie, de pregătire şi obiectivele de performanţă ale grupelor/elevilor sportivi se stabilesc la început de an şcolar pentru fiecare profesor/antrenor şi sunt aprobate de consiliul profesoral al Clubului Copiilor Pascani

(2) Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani selecţionează elevii din toate unităţile de învăţământ preuniversitar, potrivit specificului disciplinelor sportive.

(3)Selecţionarea elevilor în Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani are caracter permanent şi se desfăşoară pe parcursul anului şcolar.

(4)Înscrierea elevilor în Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani se face pe bază de cerere individuală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

 

 • 33

(1)Elevii sportivi selecţionaţi pentru Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani pot fi grupaţi în unităţile de învăţământ de pe raza localităţii/zonei/sectorului în clase compacte, altele decât cele cu program sportiv.

(2)Înscrierea elevilor sportivi în clasele respective se efectuează cu acordul conducerii unităţii de învăţământ şi al părinţilor/susţinătorilor legali.

 

 

 • 34

(1)Procesul de instruire se desfăşoară pe baza planurilor de învăţământ, a planurilor-cadru şi a programelor şcolare pe discipline sportive aprobate de Ministerul Educaţiei, MInisterul Tineretului şi Sportului/ AGENTIA NATIONALA PENTRU SPORT

(2)Planul de învăţământ şi normativele de constituire a grupelor sunt stabilite conform anexei nr. 4.

(3)Grupele de elevi sportivi se constituie la începutul anului şcolar şi rămân valabile ca nivel de pregătire pe tot parcursul acestuia, chiar dacă unii elevi au fost promovaţi, transferaţi ori s-au retras din activitatea sportivă.

(4)Completarea efectivelor se face pe parcursul întregului an şcolar cu elevi sportivi din grupele de nivel inferior care îndeplinesc cerinţele de selecţie şi promovare sau cu elevi selecţionaţi de la alte unităţi de învăţământ.

 

 • 35

Pregătirea elevilor sportivi se realizează pe toată durata anului şcolar, inclusiv în vacanţele şcolare, şi se eşalonează în funcţie de nivelul grupelor şi de calendarul competiţiilor sportive.

 

 • 36

(1)Procesul de instruire se realizează prin lecţii de antrenament cu grupa şi individual, în funcţie de vârstă, nivel de pregătire, obiective.

(2)Orarul lecţiilor de antrenament este aprobat de directorul Clubului Copiilor Pascani

(3)Activitatea didactică cu grupa se realizează diferenţiat ca număr de ore, potrivit nivelului de pregătire al acesteia şi prevederilor planului de învăţământ.

(4)În funcţie de nivelul de pregătire sportivă şi de îndeplinirea obiectivelor de performanţă, grupele/elevii sportivi pot fi promovate/promovaţi de la un nivel de pregătire la altul.

 

 • 37

(1) Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani poate organiza semicantonamente, cantonamente şi tabere de pregătire sportivă, în ţară sau străinătate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, pe tot parcursul anului calendaristic.

(2)Pe durata acţiunilor de pregătire sportivă şi participare la competiţii, personalul de predare şi personalul specific disciplinei sportive sunt în activitate şi beneficiază de toate drepturile pe care le au elevii sportivi, precum şi de toate drepturile prevăzute de legislaţia muncii şi de contractele de muncă aplicabile.

 

 • 38

(1)Personalul de predare din Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani are obligaţia de a colabora permanent atât cu şcoala de unde sunt selecţionaţi elevii sportivi, cât şi cu părinţii sau susţinătorii legali ai acestora.

(2)Conducerile unităţilor de învăţământ, învăţătorii şi profesorii de educaţie fizică şi sport au datoria de a sprijini activitatea de selecţie a elevilor pentru cluburile sportive şcolare.

(3)În vederea participării elevilor sportivi la acţiuni de pregătire şi la competiţii interne şi internaţionale, organizate în timpul anului şcolar, conducerile cluburilor sportive şcolare vor solicita conducerilor unităţilor de învăţământ motivarea absenţelor elevilor sportivi, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

 

 • SECŢIUNEA 2: Legitimarea şi transferarea elevilor sportivi
 • 39

(1)Elevii înscrişi în Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani sunt legitimaţi la secţiile clubului prin federaţiile naţionale pe ramură de sport sau prin asociaţiile judeţene/

 (2)Retragerea elevilor de la Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani se va face prin cerere scrisă şi înregistrată la unitatea de învăţământ.

 

 • 40

(1)La solicitarea scrisă a cluburilor de seniori, elevii sportivi pot avea dublă legitimare, participând în numele acestora la competiţiile destinate seniorilor.

(2)Dubla legitimare se realizează anual, numai cu acordul federaţiilor naţionale pe ramură de sport şi al unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, pe bază de contracte scrise. Nerespectarea clauzelor stabilite prin contracte duce la anularea dublei legitimări.

 

 • 41

(1)Transferul sportivilor din Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani se face pe baza reglementărilor federaţiilor naţionale pe ramura de sport.

(2)Transferul elevilor între cluburile sportive şcolare sau între acestea şi celelalte unităţi de învăţământ preuniversitar ori universitar cu profil se poate realiza numai în baza acordului de transfer pe linie sportivă, pe o perioadă determinată sau definitiv.

(3)Transferul elevilor de la Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani la alte cluburi din afara sistemului de învăţământ se realizează numai în baza acordului de transfer sportiv, pe o perioadă determinată sau definitiv, cu acordul consiliului de administraţie , al directorului sau al profesorului coordonator al Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani şi cu achitarea obligaţiilor financiare de către clubul care solicită transferul către Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani, respectându-se grilele de transfer stabilite de către federaţiile naţionale pe ramură de sport. În cazul în care nu sunt stabilite grile de transfer, directorul sau profesorul coordonator al Clubului Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani va negocia transferul. Clubul sportiv şcolar la care a fost selecţionat şi pregătit iniţial elevul sportiv va beneficia de cota de transfer, în funcţie de numărul de ani în care elevul a fost înscris la acesta.

(4)Transferul elevilor de la Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani la alte cluburi din sistemul de învăţământ sau din afara lui se realizează cu acordul Clubului Copiilor Pascani şi numai dacă familia sportivului îşi schimbă domiciliul în localitatea unităţii solicitante.

(5)Sumele de bani/Bunurile provenite din transferul elevilor sportivi se folosesc conform prevederilor legale în vigoare.

 

 • 42

Sportivii din Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani care nu mai frecventează o formă de învăţământ, dar sunt juniori, pot activa în continuare la acest club până la terminarea junioratului, iar transferul lor se face în conformitate cu prevederile art. 41

.

 • SECŢIUNEA 3: Drepturile şi obligaţiile elevilor sportivi
 • 43

Elevii din Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani au următoarele drepturi, specifice activităţii sportive:

a)să beneficieze de facilităţile şcolare stabilite prin normele Ministerului Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului/ AGENTIA NATIONALA PENTRU SPORT

b)să folosească în mod gratuit echipamentul şi materialele sportive puse la dispoziţie de către Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani pentru pregătirea sportivă;

c)să participe la acţiuni de pregătire sportivă (tabere, semicantonamente şi cantonamente);

d)să primească alimentaţie de efort pentru activitatea sportivă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

e)să beneficieze de burse şi alte forme de sprijin material, acordate de Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului/ AGENTIA NATIONALA PENTRU SPORT

f)să fie premiaţi în funcţie de performanţele obţinute, conform normelor financiare în vigoare şi în limita bugetului aprobat;

g)să fie selecţionaţi în loturile naţionale;

h)să beneficieze de asistenţă medicală, corespunzător reglementărilor în vigoare;

i)să beneficieze de asistenţă psihologică.

 

 • 44

Elevii din Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani au următoarele obligaţii specifice activităţii sportive:

a)să dovedească devotament pentru culorile Clubului Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani . CULORILE OFICIALE ale CSS Unirea Pascani sunt VISINIU ROSU SI ALB. CSS Unirea Pascani are si sigla proprie ( anexa 6)

b)să ţină la demnitatea de elev sportiv;

c)să frecventeze cu regularitate lecţiile de antrenament şi să se pregătească temeinic pentru a obţine performanţe din ce în ce mai înalte;

d)să reprezinte cu cinste Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani în competiţiile interne şi internaţionale;

e)să poarte însemnele Clubului Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani

f)să respecte normele eticii sportive şi ale spiritului de fair-play;

g)să păstreze şi să utilizeze cu grijă materialele şi echipamentul sportiv încredinţat;

h)să fie oneşti, loiali, să aibă o comportare civilizată;

i)să fie corecţi şi disciplinaţi în relaţiile cu colegii şi cu personalul Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani, la antrenamente, pe terenurile de sport şi în societate;

j)să cunoască şi să respecte regulamentele întrecerilor sportive;

k)să cunoască şi să respecte regulile şi normele pentru securitatea/ protecţia muncii (S.P.M.) şi cele de pază şi stingerea incendiilor (P.S.I.);

l)să efectueze examenul medical periodic;

m)să respecte normele igienico-sanitare;

n)să respecte toate prevederile documentelor încheiate cu Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani

o)să nu folosească substanţe interzise care pot îmbunătăţi performanţa sportivă;

p)să respecte regulamentul intern şi regulamentele ministerului educatiei

q)să încheie contracte şi angajamente, la momentul legitimării cu Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani, conform anexei nr. 5.

 

SECŢIUNEA 4: RECOMPENSE ȘI SANCȚIUNI ,

ART.45. (1) Recompensele materiale pe care le poate acorda  Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani  se stabilesc de către Consiliul de Administratie în limita disponibilităților materiale și se stabilesc pentru activitățile desfășurate în cadrul Clubului sau în cadrul unor Competiții la care este reprezentat  Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani , precum și în cazul obținerii unor rezultate sportive meritorii (clasare pe locurile 1-3) la concursurile sau campionatele naționale/internaționale la care iau parte sportivii Clubului.

(2) Consiliul  de Administratie poate de asemenea propune și recompense morale ce se pot acorda membrilor Clubului Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani , tuturor sportivilor care dovedesc atașament față de club în ceea ce privește o activitate îndelungată în cadrul Clubului, precum și obținerea unor rezultate de excepție.

ART46(1) SANCTIUNILE ce pot fi acordate antrenorilor și sportivilor Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani sunt următoarele:

 1. A) Avertismentul;
 2. B) Reducerea sau retragerea premiilor sau a recompenselor;

(2) În cadrul angajaților Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani, acestora le sunt aplicabile dispozițiile prevăzute de Codul muncii și de contractul individual de muncă.

(3) În aplicarea sancțiunilor se va ține seama de gravitatea faptei, vinovăția celui în cauză, de urmările faptei și de antecedentele celui care a săvârșit fapta.

4) Aplicarea sanctiunilor se face cu respectarea Regulamentului de ordine interioara care va fi aprobat de catre Consiliul de Administratie , comisia de Etica , etc in fiecare an competitional.

Decizia de sanctionare va purta semnatura directorului si se vor mentiona caile de atac impotriva acesteia.

5) Orice membru al clubului poate adresa reclamatii cu privire la problemele pe care le considera demne de a fi aduse la cunostinta Consiliului de Administratie. Reclamatiile trebuie sa cuprinda: numele, prenumele, obiectivul cererii cu intentia clara a motivelor de fapt si de drept cat si a probelor pe care se intemeiaza reclamatia. Reclamatiile se adreseaza Directorului si se analizeaza in cadrul sedintelor Consiliului profesoral si de administratie. Rezolvarea unei cauze va fi adusa la cunostinta partilor in scris in decurs de cel mult 30 zile de la semnalarea ei.

6) Contestatiile la adresa sanctiunilor sau a rezolvarii cauzelor pot fi facute in termen de cel mult 20 de zile de la data luarii la cunostinta si se adreseaza Consiliului de administratie. Acesta va analiza cazul si va pronunta hotararea in termen de maximum 30 de zile. In toate cazurile. In cazul in care actiunile s-au soldat cu pagube materiale in dauna Clubului Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani, Consiliul de administratie poat hotara actionarea in justitie a vinovatului pentru recuperarea pagubelor

 

 • 47

(1)Elevii sportivi care încalcă obligaţiile asumate faţă de Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani, conform prezentului regulament, pot fi sancţionaţi.

(2)Sancţiunile aplicabile elevilor sportivi sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, adecvate specificului Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani, la care se pot adăuga sancţiunile prevăzute în regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi în regulamentul intern al clubului.

(3)Sancţiunile se comunică în scris elevilor sportivi şi părinţilor acestora.

 

CAPITOLUL VIII: Baza materială şi finanţarea unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar

 • 48

(1)Pentru buna desfăşurare a activităţii, cluburile sportive şcolare beneficiază de baze sportive proprii şi de dreptul de acces în bazele sportive care aparţin celorlalte unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, prioritar şi în mod gratuit, după desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică şi sport ale unităţilor de învăţământ respective şi cu acordul conducerilor acestor unităţi.

(2)Cluburile sportive şcolare pot închiria, în limita fondurilor disponibile, şi alte baze sportive.

 

 • 49

În cadrul cluburilor sportive şcolare pot funcţiona, cu respectarea prevederilor legale, internate/microhoteluri şi cantine şcolare/restaurante pentru elevii sportivi.

Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani are dreptul si poate beneficia de microbuz( microbuze) scolar , cu respectarea normelor legislatiei specifice in vigoare.

 • 50

(1)Finanţarea Clubului Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani se realizează prin fonduri alocate de la bugetul de stat şi de la autorităţile administraţiei publice locale, precum şi din alte surse constituite potrivit legii.

(2) Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani poate încheia contracte cu finanţatori, persoane fizice sau juridice române ori străine, în sensul susţinerii financiare sau materiale a clubului şi a elevilor sportivi.

(3)Respectând cadrul legal, Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani poate desfăşura activităţi prin care să îşi constituie buget propriu de finanţare, prin organizarea pentru terţi de activităţi de iniţiere în disciplinele sportive, în afara normei didactice a cadrelor didactice din unităţile de învăţământ respective, precum şi alte forme de autofinanţare(inchiriere sali ,echipamente etc), în condiţiile legii.

 

 • CAPITOLUL IX: Protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, respectarea normelor igienico-sanitare
 • 51

(1)La începutul fiecărui semestru/MODUL al anului şcolar, în unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar se constituie comitete pentru sănătatea şi securitatea muncii şi comisii pentru paza şi stingerea incendiilor. Preşedinţii acestora se numesc prin decizii ale directorului Clubului Copiilor Pascani

(2)Comisiile prevăzute la alin. (1) asigură instruirea şi controlează aplicarea normelor legale şi cunoaşterea acestora de către personalul didactic, personalul specific de ramură, personalul nedidactic şi auxiliar şi elevii sportivi, pe bază de semnătură.

(3)Personalul de predare asigură instruirea elevilor sportivi cu privire la regulile şi normele de securitate/protecţia muncii pe bază de semnătură şi controlează starea de funcţionare a tuturor aparatelor şi instalaţiilor sportive.

 

 • 52

(1)Controlul medical al elevilor sportivi este obligatoriu şi se efectuează semestrial sau ori de câte ori este nevoie şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2)Profesorii/Antrenorii şi părinţii/tutorii legali răspund de efectuarea controlului medical al elevilor sportivi.

(3)Elevii sportivi care nu prezintă dovada efectuării controlului medical periodic nu pot participa la orele de antrenament sportiv.

 

 • CAPITOLUL X: Dispoziţii finale
 • 53   În cadrul Clubului Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani, comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

 

 • 54    Personalul didactic de predare din Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani, convocat de federaţiile sportive de specialitate în loturile naţionale, beneficiază de rezervarea catedrei pentru perioada solicitată. Drepturile salariale vor fi achitate de către solicitant.

 

 • 55    Pentru participarea la cantonamente şi tabere sportive, competiţii sportive oficiale şi neoficiale şi pentru alte activităţi educative extraşcolare, desfăşurate în ţară şi în străinătate, Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani poate folosi mijloacele de transport în comun proprii.

 

 • 56   Activităţile specifice desfăşurate de către personalul de predare în zilele de sâmbătă şi duminică pot fi introduse în norma didactică.

 

 • 57    În situaţii excepţionale, modificarea planurilor de şcolarizare de la Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani din cadrul Clubului Copiilor Pascani se poate efectua până la data de 1 octombrie a anului şcolar respectiv, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.

 

 

 • 59   (1)Începând de la nivelul grupelor de avansaţi, în termen de 3 zile, elevii sportivi, împreună cu părinţii/tutorii lor legali, încheie cu conducerile unităţilor de învăţământ un angajament, conform anexei nr. 5.

(2)Angajamentul priveşte obligaţiile sportivilor şi ale părinţilor/tutorilor legali ai acestora faţă de unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar, în momentul când aceştia solicită transferul sportiv la structurile sportive aflate în afara sistemului de învăţământ preuniversitar.

 

 • 60

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1:

CERINŢE ŞI NORME pentru activitatea sportivă de performanţă organizată în unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar

Organizarea şi desfăşurarea activităţii grupelor valorice, determinate de nivelul de pregătire a elevilor

 • (A)Grupa de începători
 • Constituirea şi organizarea grupei

 

Grupa de începători reprezintă prima structură organizatorică în care sunt cuprinşi elevii cu aptitudini pentru practicarea sportului de performanţă.

Constituirea grupei se face din rândul elevilor care se disting în lecţiile de educaţie fizică şi întrecerile sportive la nivel local, care se încadrează în cerinţele de selecţie ale disciplinei sportive pentru care se constituie grupa şi care acceptă să participe la procesul de pregătire din cluburile sportive şcolare.

Pe parcursul procesului de instruire pot fi cuprinşi în grupe şi alţi elevi care au fost depistaţi ulterior ca având aptitudini corespunzătoare.

Numărul de elevi în grupă şi vârsta optimă pentru pregătire sunt prevăzute în anexa nr. 4 la regulament.

 

 

 • Volumul de instruire

Volumul de instruire a elevilor din grupa de începători se stabileşte în funcţie de specificul disciplinei sportive, de perspectiva elevilor selecţionaţi şi de soluţiile adoptate pentru constituirea normei didactice. În acest sens, grupa de începători poate fi normată cu 4 – 6 – 8 ore de instruire pe săptămână.

 

 • Durata de instruire

Durata de instruire a grupei de începători este determinată de specificul disciplinei sportive, de vârsta şi de nivelul de pregătire atins, care să-i permită promovarea în grupa de avansaţi, conform anexei nr. 4 la regulament.

Pe măsura îndeplinirii de către elevi a cerinţelor de pregătire, promovarea acestora în grupa de avansaţi se face în mod obligatoriu, indiferent de durata de pregătire prevăzută pentru grupa de începători.

 

 • Obiectivele procesului de instruire

Obiectivele procesului de instruire sunt următoarele:

a)constituirea unei grupe stabile din punctul de vedere al componenţei;

b)realizarea unei dezvoltări fizice adecvate disciplinei sportive practicate;

c)dezvoltarea calităţilor/capacităţilor motrice şi îmbunătăţirea parametrilor funcţionali, în raport cu vârsta şi specificul disciplinei sportive practicate;

d)formarea competenţelor stabilite în programa şcolară pentru disciplina sportivă practicată;

e)instruirea în practicarea disciplinei sportive, conform cerinţelor programei şcolare;

f)transferarea în grupa de avansaţi a sportivilor care îndeplinesc cerinţele de promovare şi completarea grupei cu alţi sportivi selecţionaţi.

 

 • Participarea în competiţii

Componenţii grupei de începători vor participa la competiţii sportive organizate preponderent la nivelul unităţii de învăţământ şi, după caz, la cele cu caracter local şi judeţean precum si la turnee amicable nationale si internationale

 

 • Evaluarea nivelului de pregătire

Verificarea şi aprecierea nivelului de pregătire a elevilor se realizează prin:

a)susţinerea probelor de control stabilite pentru disciplina sportivă practicată;

b)analiza şi interpretarea rezultatelor sportive obţinute la competiţiile la care sportivii au participat.

 

 • (B)Grupa de avansaţi
 • Constituirea şi organizarea grupei

 

Grupa de avansaţi se constituie, de regulă, din sportivii promovaţi de la grupele de începători şi din elevii cu aptitudini deosebite pentru disciplina sportivă respectivă, depistaţi ulterior.

Numărul de elevi în grupă şi vârsta optimă pentru pregătire sunt prevăzute în anexa nr. 4 la regulament.

 • Volumul de instruire

Volumul de instruire a elevilor din grupa de avansaţi se stabileşte în funcţie de specificul disciplinei sportive, de perspectiva elevilor selecţionaţi şi de soluţiile adoptate pentru constituirea normei didactice. În acest sens, grupa de avansaţi poate fi normată cu 8-10-12 ore de instruire pe săptămână.

 

 • Durata instruirii

Durata de instruire a grupei de avansaţi este determinată de specificul disciplinei sportive, de vârsta şi de nivelul de pregătire atins, care să-i permită promovarea în grupa de performanţă, conform anexei nr. 4 la regulament.

Pe măsura îndeplinirii de către unii elevi a cerinţelor impuse pentru a fi promovaţi în grupa de performanţă, această promovare se face, indiferent de durata de pregătire prevăzută pentru grupa de avansaţi.

 

 • Obiectivele procesului de instruire

Obiectivele procesului de instruire sunt următoarele:

a)omogenizarea grupei din punctul de vedere al achiziţiilor pregătirii fizice şi sportive;

b)aprofundarea procesului de instruire conform cerinţelor programei şcolare;

c)formarea competenţelor stabilite în programa şcolară pentru disciplina sportivă practicată;

d)transferarea în grupa de performanţă a sportivilor care îndeplinesc cerinţele de promovare şi completarea grupei cu alţi sportivi promovaţi de la grupa de începători sau, după caz, selecţionaţi;

e)îndeplinirea obiectivelor de performanţă stabilite de conducerea unităţii de învăţământ.

 

 • Participarea în competiţii

Componenţii grupei de avansaţi vor participa la competiţii sportive organizate la nivel judeţean, regional/zonal şi naţional.

 

 • Evaluarea nivelului de pregătire

Verificarea şi aprecierea nivelului de pregătire a elevilor se realizează prin:

a)susţinerea probelor de control stabilite pentru disciplina sportivă practicată, cu predilecţie a celor care se adresează promovării în grupa de performanţă;

b)analiza şi interpretarea rezultatelor sportive obţinute la competiţiile la care sportivii au participat.

 

 • (C)Grupa de performanţă

1.Constituirea şi organizarea grupei

Grupa de performanţă se constituie, de regulă, din sportivii promovaţi de la grupa/grupele de avansaţi şi care îndeplinesc cerinţele participării în competiţiile de nivel naţional.

Numărul de elevi în grupă este prevăzut în anexa nr. 4 la regulament.

 

 • Volumul de instruire

Volumul de instruire a elevilor din grupa de performanţă se stabileşte în funcţie de specificul disciplinei sportive, de perspectiva elevilor selecţionaţi şi de soluţiile adoptate pentru constituirea normei didactice. În acest sens, grupa de performanţă poate fi normată cu 12-14-16-18 ore de instruire pe săptămână.

Grupele de performanţă normate cu 16-18 ore de instruire pe săptămână pot funcţiona numai dacă îndeplinesc, cumulativ, condiţiile prevăzute în anexa nr. 4 la regulament.

 

 • Durata de instruire

Menţinerea elevilor în grupele de performanţă se face până la absolvirea ciclului superior al învăţământului liceal sau, după caz, până la sfârşitul vârstei de juniorat.

 

 • Obiectivele procesului de instruire

a)adaptarea procesului de instruire la cerinţelor activităţii sportive de performanţă;

b)formarea competenţelor stabilite în programa şcolară pentru disciplina sportivă practicată;

c)îndeplinirea obiectivelor de performanţă stabilite de conducerea unităţii de învăţământ;

d)promovarea de sportivi în centrele naţionale de excelenţă, în loturile naţionale şi, după caz, în secţiile cluburilor de seniori.

 

 • Participarea la competiţii

Sportivii din grupa de performanţă participă la:

a)competiţii de nivel regional şi naţional;

b)competiţii amicale de nivel internaţional organizate de unitatea sportivă şcolară;

c)competiţii oficiale de nivel internaţional organizate de federaţiile sportive.

 

 • Evaluarea nivelului de pregătire

Verificarea şi aprecierea nivelului de pregătire a elevilor se realizează prin:

a)susţinerea probelor de control stabilite pentru disciplina sportivă practicată;

b)analiza şi interpretarea rezultatelor sportive obţinute la competiţiile la care sportivii au participat;

c)numărul sportivilor promovaţi în centrele naţionale de excelenţă, în loturile naţionale şi, după caz, în secţiile cluburilor de seniori.

 

ANEXA Nr. 2:

Unitatea de învăţământ:

CLUBUL COPIILOR PASCANI/C.S.S. UNIREA PASCANI

Localitatea PASCANI, judeţul IASI

Str VASILE ALECSANDRI.nr. 12,

telefon 0332.410.693,

fax …………………,

EMAIL : ccpascani12@gmail.com

 

Număr de înregistrare: ………………./data: ………………………

 

BILANŢUL activităţii unităţii de învăţământ

 

Anul calendaristic ……………………

Indicatori statistici Total/Club
(nr.)
Total pe discipline sportive
(nr.)
1. Elevi sportivi înscrişi
2. Elevi sportivi legitimaţi
3. Elevi sportivi clasificaţi (categoriile I, II, III, maeştri*)
4. Elevi sportivi care şi-au încheiat pregătirea sportivă în club sportiv şcolar
5. * Elevi sportivi transferaţi la cluburi de seniori
6. * Elevi sportivi selecţionaţi în loturile naţionale (juniori, tineret, seniori)
7. * Elevi sportivi cu dublă legitimare
8. * Rezultate în competiţii internaţionale: europene, mondiale, olimpice (juniori, tineret, seniori)
9. * Recorduri: cădeţi, juniori, tineret, seniori
10. * Elevi sportivi campioni naţionali: copii, juniori, tineret, seniori
11. Participări în campionatul naţional: copii, juniori, tineret, seniori
12. Săli sportive/bazine de înot proprii: număr şi grad de uzură
13. Terenuri sportive proprii: număr şi grad de uzură
14. Mijloace de transport în comun proprii (funcţionale)
15. Inventarul aparaturii, instalaţiilor şi echipamentelor sportive

Bugetul:

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale

Venituri extrabugetare

Chirii baze sportive:

Total: …………………………………..:

Total: …………………………………..:

Total: …………………………………..:

a)de la bugetul de stat …………………….;

b)din venituri extrabugetare ……………….;

NOTĂ:

La indicatorii cu asterisc se prezintă liste nominale.

Datele cuprinse în bilanţ sunt extrase din evidenţele federaţiilor sportive şi din evidenţele statistice şi contabile ale unităţii de învăţământ.

Director,

…………….

Contabil,

……………

 

 

 • ANEXA Nr. 3:

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI,

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Unitatea de învăţământ: CLUBUL COPIILOR PASCANI/CSS UNIREA PASCANI

Profesor/Antrenor: ……………………………

Avizul medical: ……………………………….

Număr de înregistrare: ……………………/data: ………………………

 

Se aprobă.

Director,

…………

 

Domnule director,

Subsemnatul, ………………………………………….., elev la …………………………….., localitatea ……………………, clasa …………., vă rog să-mi aprobaţi înscrierea şi legitimarea ca elev sportiv la CLUBUL COPIILOR PASCANI/CSS UNIREA ……………………………., disciplina ……………………………..,începând cu data de …………………………

Mă angajez să respect toate obligaţiile ce îmi revin conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.570/2011.

DATE PERSONALE:

|_| Data naşterii (ziua, luna, anul) ………………….., localitatea …………………, domiciliul …………………………………………………

|_| Certificat de naştere/B.I./C.I.: seria …….. nr. …………., eliberat(ă) la data de ………………..de către ………………………………..

Numele şi prenumele părinţilor (susţinătorilor legali):

Tata: ……………………………………,

Mama: …………………………………

Telefon acasă: ………………………, serviciu: …………………………

Semnătura elevului

……………………

Semnătura părintelui

…………………..

Semnătura profesorului (antrenorului)

…………………….

Reconfirmarea înscrierii

ANUL ……………….

ANUL ……………….

ANUL ……………….

Semnătura profesorului (antrenorului)

……………………..

…………………….

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

– Unităţi de învăţământ cu program sportiv suplimentar –

 

I.  Plan-cadru de pregătire

Grupa Începători Avansaţi Performanţă
Nr. de ore săptămânal 4 – 6 – 8 8 – 10 – 12 12 – 14 – 16 – 18

NORMATIVE privind numărul de elevi în grupe, vârsta şi durata de pregătire potrivit nivelurilor de instruire:

Nr. crt. Disciplina sportivă Nivelul de instruire
ÎNCEPĂTORI AVANSAŢI PERFORMANŢĂ
Nr. elevi în grupă Vârsta optimă

(ani)

Durata de menţinere în pregătire

(nr. ani)

Nr. elevi în grupă Vârsta optimă

(ani)

Durata de menţinere în pregătire

(nr. ani)

Nr. elevi în grupă Vârsta optimă

(ani)

Durata de menţinere în pregătire

(nr. ani)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ALPINISM/ESCALADĂ 12 13-14 2-3 10 15-17 2-3 8 Menţinerea elevilor în grupele de performanţă se face până la absolvirea ciclului superior al învăţământului liceal sau, după caz, până la sfârşitul vârstei de juniorat.
2. ATLETISM 12 10-12 3-4 10 13-16 2-3 8
3. BADMINTON 12 9-11 2-3 10 12-16 2-3 8
4. BASCHET 16 10-12 2-3 14 13-15 2-3 12
5. BASEBALL 20 10-12 2-3 18 13-15 2-3 16
6. BOX 12 13-14 2-3 10 15-17 2-3 8
7. CANOTAJ 12 13-14 2-3 10 15-17 2-3 8
8. CICLISM 12 13-14 2-3 10 15-17 2-3 8
9. CULTURISM 12 13-14 2-3 10 15-17 2-3 8
10. DANS SPORTIV 16 7-9 2-3 12 10-14 2-3 8
11. FOTBAL 22 7-12 2-3 20 13-15 2-3 18
12. GIMNASTICĂ ARTISTICĂ FEMININĂ 12 6-9 2-3 10 10-12 2-3 8
13. GIMNASTICĂ ARTISTICĂ MASCULINĂ 12 6-10 3-4 10 11-13 2-3 8
14. GIMNASTICĂ RITMICĂ SPORTIVĂ 12 6-10 3-4 10 11-13 2-3 8
15. GO 12 6-10 3-4 10 11-14 2-3 8
16. HALTERE 12 10-13 2-3 10 14-16 2-3 8
17. HANDBAL 18 8-10 3-4 16 12-14 2-3 14
18. HOCHEI PE GHEAŢĂ 24 8-12 3-4 22 13-16 2-3 20
19. HOCHEI PE IARBĂ 22 8-12 3-4 20 13-16 2-3 18
20. ÎNOT 12 6-10 3-4 10 11-13 2-3 8
21. JUDO 12 7-10 2-3 10 11-14 2-3 8
22. CAIAC-CANOE 12 12-14 2-3 10 15-17 2-3 8
23. KARATE 12 7-10 2-3 10 11-14 2-3 8
24. LUPTE GRECO-ROMANE 12 10-13 2-3 10 14-16 2-3 8
25. LUPTE LIBERE 12 9-12 3-4 10 13-16 2-3 8
26. OINĂ 20 10-12 2-3 18 13-15 2-3 16
27. ORIENTARE SPORTIVĂ 12 10-12 2-3 10 13-15 2-3 8
28. PATINAJ ARTISTIC 12 6-10 3-4 10 11-13 2-3 8
29. PATINAJ SINCRON 12 6-10 3-4 10 11-13 2-3 8
30. PATINAJ VITEZĂ 12 8-10 3-4 10 11-13 2-3 8
31. POLO PE APĂ 18 8-10 2-3 16 11-14 2-3 14
32. RUGBY 22 8-12 3-4 20 13-16 2-3 18
33. SANIE 10 9-12 3-4 8 13-16 2-3 6
34. SĂRITURI ÎN APĂ 12 6-10 3-4 10 11-13 2-3 8
35. SCHI ALPIN 10 5-10 4-5 8 11-14 3-4 6
36. SCHI BIATLON 12 8-12 3-4 10 13-16 2-3 8
37. SCHI – COMBINATA NORDICA 12 8-12 3-4 10 13-16 2-3 8
38. SCHI FOND 12 8-12 3-4 10 13-16 2-3 8
39. SCHI ORIENTARE 12 8-12 3-4 10 13-16 2-3 8
40. SCHI SĂRITURI 10 10-12 3-4 8 13-16 2-3 6
41. SCRIMĂ 12 10-12 3-4 10 13-16 2-3 8
42. SOFTBALL 20 10-12 2-3 18 13-15 2-3 16
43. SPORT AEROBIC

GIMNASTICĂ AEROBICĂ

8 6-9 3-4 6 10-13 2-3 4
44. ŞAH 12 6-10 3-4 10 11-14 2-3 8
45. TAEKWONDO WTF 12 7-10 2-3 10 11-14 2-3 8
46. TENIS DE CÂMP 8 6-8 3 6 9-12 3-4 4
47. TENIS DE MASĂ 12 8-12 3-4 10 13-16 2-3 8
48. TIR CU ARCUL 12 8-12 3-4 10 13-16 2-3 8
49. TIR PUŞCĂ/PISTOL 12 10-12 3-4 10 13-16 2-3 8
50. VOLEI 16 8-12 3-4 14 13-16 2-3 12
51. YACHTING 12 10-12 2-3 10 13-16 2-3 8
NOTĂ:

Promovarea grupelor/elevilor de la un nivel de instruire la altul se realizează, de regulă, conform prevederilor Planului de învăţământ.

Elevii sportivi, care depăşesc nivelul de instruire cerut, trebuie să fie promovaţi în grupele de nivel superior.

II.Prevederi metodologice

1.Stabilirea plajelor orare diferenţiate pentru acelaşi nivel de instruire este condiţionată de:

a)specificul disciplinelor sportive;

b)posibilitatea constituirii “piramidei de performanţă” la nivelul fiecărei catedre/discipline sportive;

c)normarea cadrelor didactice în funcţie de momentul angajării în club şi calitatea activităţii desfăşurate.

 

2.Soluţiile optime de încadrare/normare a profesorilor/ antrenorilor, fără depăşirea numărului de ore prevăzut de legislaţia în vigoare pentru instruirea practică (16-18 ore), sunt următoarele:

a)2-3 grupe de începători;

b)o grupă de începători + o grupă de avansaţi;

c)o grupă de începători + o grupă de performanţă;

d)o grupă de înaltă performanţă.

 

3.Grupele de performanţă, normate cu 18 ore, se pot constitui şi funcţiona numai dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

a)40% din efectivul grupei este selecţionat în loturile naţionale, conform comunicării scrise primite de la federaţia sportivă respectivă;

b)toţi componenţii grupei sunt şcolarizaţi în aceeaşi unitate de învăţământ, asigurându-li-se gratuit cazare, masă, asistenţă medicală şi susţinătoare de efort;

c)orarul şcolar este armonizat cu programul de antrenament;

d) existã sportivã pentru realizarea întregului program de antrenament.

4. La grupele de performanță, pentru disciplinele sportive gimnastică artistică feminină, gimnastică artistică masculină și gimnastică ritmică sportivă, activitatea didactică se realizează către două cadre didactice de specialitate.
( la data 18-Jul-2018 anexa 4 modificat de Actul din Ordinul 4110/2018

  

 

 

ANEXA Nr. 5:

 

Unitatea de învăţământ:

CLUBUL COPIILOR PASCANI/CSS UNIREA

Localitatea PASCANI judeţul IASI,

str.VASILE ALECSANDRI nr.12

telefon ……………………,

fax…

Număr de înregistrare: ……………../data: …………………….. …

 

Se aprobă.

Director,

…………….

LS

 

Semnătura profesorului

ANGAJAMENT

 

Subsemnatul, ………………………, posesor al CI. Seria …….nr. …………, CNP ……………, eliberată de ……………. la data de …………., având domiciliul stabil în localitatea ………………, str. ……………..nr. …., bl. …, sc. …, et. …, ap. …, telefon ……….., judeţul …………., în calitate de părinte (tutore legal) al sportivei (sportivului) ….. ………….., legitimaţie nr. …………., posesor al CI. Seria ….. nr. ……, CNP ……………, eliberată de ………. la data de ……….. , certificat de naştere nr. ……, eliberat de ……… la data de ………,sportiv (sportivă) la grupa ……….., disciplina sportivă ………………….., a CLUBULUI COPIILOR PASCANI/CSS UNIREA PASCANI din localitatea PASCANI, str.VASILE ALECSANDRI nr.12 Judeţul IASI

Faţă de sus-numită unitate de învăţământ şi recunoscându-ne capacitatea legală pentru prezentul document, ne angajăm:

– fiul meu/fiica mea, pe perioada cât este sportiv(ă) și încă 2 ani competiționali după terminarea perioadei de școlarizare, va semna legitimarea pentru orice altă structură sportivă din afara sistemului preuniversitar, numai cu acordul scris al conducerii unității de învățare pentru îngrijire. semnăm acest angajament;

– nerespectând prevederea anterioară, ne obligăm, atât eu, cât și fiul meu/fiica mea, să suportăm contravaloarea tuturor cheltuielilor aferente pregătirii sportive a fiului meu (fiicei mele), pe toată durata școlarizării sportive.

Prezentul angajamentului a fost încheiat în 4 exemplare, pentru: unitatea de învăţământ, profesor-antrenor, părinte (tutore legal), sportiv(ă).

Semnătura părintelui

(tutorelui legal)

…………………

Semnătura sportivă (sportivei)

…………………..

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 792 din data de 8 noiembrie 2011

 

 

ANEXA NR 6 : SIGLELE SI CULORILE :

 • CULORILE OFICIALE ALE CSS UNIREA PASCANI SUNT VIINIU ,ALB SI ROSU.

 

DIRECTOR , PROF . LUPEI COSTEL

PROF. COORDONATOR CSS UNIREA PASCANI : DAMIAN CATALIN

PROFESORI : BOBOC FLORIN ( CSS FOTBAL) ; NECULAI TARCAN (CSS RUGBY)

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required